Saopćenja

Javni oglas za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine raspisuje javni oglas za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Šef odsjeka za održavanje i investicije .............................................................. jedan izvršilac.

 

 1. Šef odsjeka za održavanje i investicije

Kratak opis poslova radnog mjesta:

Neposredno rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove na zaposlenike i pruža stručnu pomoć o načinu obavljanja poslova; odgovoran je za pravilno korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku; učestvuje u izradi plana rada i izvještaja o radu Memorijalnog centra; organizuje poslove održavanja objekata; predlaže rješenja, organizuje i vodi neophodne popravke na objektima i instalacijama; stara se o zaštiti objekata; stara se o pripremi prostora za prijem organizovanih posjeta i obilježavanja godišnjica genocida; vodi investicije i stara se za pravilnu realizaciju istih, vrši tehnički nadzor nad izvođenjem jednostavnijih građevinskih radova; obavezan je uspostavljati i razvijati sistem upravljanja i internih kontrola u skladu s dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima  iz nadležnosti Odsjeka, a obaveze šefa Odsjeka iz oblasti upravljanja i internih kontrola odnose se na sljedeće: učestvuje u utvrđivanju i realizaciji ciljeva i pokazatelja učinka iz njegove nadležnosti, nadzor nad provođenjem programa, projekata i aktivnosti za koje je nadležan, utvrđivanje rizika i upravljanje rizicima iz njegove nadležnosti, popis i mapiranje poslovnih procesa iz njegove nadležnosti, učestvovanje u donošenju novih i ažuriranju postojećih internih procedura iz njegove nadležnosti, osiguranje da dokumentacija omogućava praćenje svake finansijske ili nefinansijske transakcije ili događaja od početka, tokom i do završetka, s ciljem omogućavanja rekonstrukcije svake pojedinačne aktivnosti i njenog odobravanja, unapređivanje načina obavljanja poslovanja u smislu ekonomičnosti, efikasnosti,  efektivnosti i stalno praćenje svih elemenata kontrole kako bi se poduzele aktivnosti protiv neefektivnih i neefikasnih sistema internih kontrola; obavlja i sve druge poslove i zadatke koje mu odredi direktor Službe; Za svoj rad odgovoran je direktoru Službe. 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za prijem u radni odnos:

VSS/VŠS- VII ili VI stepen, završen fakultet tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja tehničkog smjera sa najmanje 240 ili 180 ECTS bodova, najmanje 4 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

 

Napomena za sve kandidate:

Pored gore navedenih posebnih uslova, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove za prijem u radni odnos, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • kratku biografiju kandidata (CV);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
 • diplomu – dokaz o završenoj školskoj spremi;
 • dokaz (potvrda ili uvjerenje) o radnom iskustvu u struci;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ne starije od tri mjeseca;
 • uvjerenje da kandidatu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, ne starije od tri mjeseca;
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjera izjave ne starija od tri mjeseca.

Po završetku izborne procedure, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan dostaviti:

 • dokaz (ljekarsko uvjerenje) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, ne starije od tri mjeseca.

Svi kandidati koji budu ispunili tražene uslove, biće pismeno i usmeno testirani.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova predati u zatvorenoj koverti lično na protokol Memorijalnog centra, u periodu od 09,00 do 16,00 sati radnim danima, ili poslati poštom preporučeno na adresu: Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, ul. Potočari bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.